03-9047672

תקנון האתר

תקנון האתר
 
רכישת כרטיסים בחברת כל-תור www.coltour.co.il מהווה הסכמה לתנאי מסמך זה.
 
פרטי העסקה:
המזמין ראה באתר החברה או שוחח ושמע מנציג החברה את מחיר הכרטיס/החבילה/האטרקציה/ההצגה והוא מסכים לו. בעת ביצוע ההזמנה קיבל נציג השירות של כל תור מן המזמין פרטים מלאים הכוללים את שם האירוע, מספר הכרטיסים המבוקש, סוג הכרטיס (קטגורית ישיבה באצטדיון/בתיאטרון),החבילה המבוקשת, ואמצעי תשלום. או ביצע הזמנה "און ליין" מקוונת וציין את פרטיו המלאים .
המחיר הנ"ל אינו כולל שירותים נוספים שלא צוינו בהזמנה כגון טיסות, לינה, העברות, ביטוח וכיוצא באלה ,המחיר הסופי הוא המצוין ומאושר. מסמך אישור מוצג וישלח למייל שצוין בהזמנה לאחר חיוב הלקוח במלואו .
 
תהליך ביצוע הזמנה:
המזמין הזמין את הכרטיסים באמצעות המוקד הטלפוני שמפעילה כל-תור או לחילופין באמצעות הזמנה מקוונת (on-line) באתר החברה.  www.coltour.co.il
המחיר נמסר למזמין במועד ביצוע ההזמנה והמזמין מסר לנציג או באופן מקוון פרטי כרטיס אשראי לחיוב במועד ביצוע ההזמנה. מוסכם כי ביצוע ההזמנה מהווה אישור בלתי חוזר מטעם המזמין לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בהתאם לפרטי ההזמנה בכפוף לאישור ההזמנה ע"י כל-תור.
במידה והכרטיסים עליהם הוסכם במועד ביצוע ההזמנה לא יהיו זמינים, תעדכן כל תור את המזמין ותציע לו כרטיסים אחרים, או את ביטול העסקה לפי בחירתו.
מחירי העסקה נקובים במטבע ליש"ט,יורו או דולר, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים, והחיוב בשקלים חדשים יעשה בהתאם לשער העברות והמחאות של המטבע ביום ביצוע התשלום.
במידה ויבוצע שינוי במחיר הכרטיסים המתפרסם באתר האינטרנט של כל תור לאחר מועד ביצוע ההזמנה, מכל סיבה שהיא, לא תינתן אפשרות לבטל את ההזמנה ולמזמין לא תהיינה כל טענות בקשר לכך ולא יהיה זכאי להחזר כספי. המחיר המחייב את המזמין הוא המחיר עליו הוסכם במועד ביצוע ההזמנה.
מוסכם כי במקרה של טעות סופרים במחיר או בתאריך המופיעים באתר - תהיה כל תור רשאית לבטל את ההזמנה בהחזר מלא בזמן סביר של עד 48 שעות מתאריך ההזמנה .
 
תנאי ביטול:
מובהר בזאת, כי במהלך ההזמנה מאשר הלקוח את דמי הביטול של כל פריט שהוזמן.
סירובו של המזמין לקבל את הכרטיסים שהזמין, כמוהו כביטול הזמנה לכל דבר ועניין ויחולו לגביה דמי הביטול בחלק זה. 
במקרה של ביטול מצד המזמין, מכל סיבה שהיא, תנסה כל תור לעזור ולמכור מחדש את הכרטיסים על מנת לעזור לקוח לצמצם את דמי הביטול עליהם חתם. 
אין באמור כדי לפגוע בכל זכות ע"פ חוק ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, התשמ''א - 1981 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לבחון אפשרות של רכישת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו וחשבונו, אולם בכל מקרה לא יהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על כל תור    .
 
תנאים נוספים :
ידוע למזמין כי לעיתים מחיר הכרטיסים בהזמנה באמצעות האתר המקוון או ישירות עם נציג החברה  גבוה מן המחיר הנקוב על גבי הכרטיסים. 
על המזמין  באם התבקש - להצטייד בתעודה מזהה בעת מסירת הכרטיסים כמו כן בכניסה למקום הארוע .
כרטיסים לאירועים נמכרים לפי סוגים שונים, על פי המצוין בפרטי ההזמנה בהסכם זה, ואינם נמכרים לפי מקומות מסומנים, אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב בין הצדדים המכירה היא על פי קטגוריה בלבד או אם צוין אחרת בדואר אלקטרוני או מסמך רשום של החברה .
חברת כל תור תעביר את הכרטיסים למזמין או למי מטעמו עד לתחילת האירוע, בישראל או בחו"ל, לפי החלטת כל תור ובתיאום עם המזמין.
במידה ומסירת הכרטיסים למזמין תתבצע לכתובת המזמין בחו"ל, באחריות המזמין לעדכן בכתב את כל תור - לפחות כשישה ימים לפני מועד המשחק/הארוע בכל פרטי ההזמנה הדרושים לה לרבות כתובתו של בית המלון אשר אליו יש לשלוח את הכרטיסים. במידה ומסירת הכרטיס למזמין תתבצע בנקודת איסוף שנקבעה ע"י כל תור , על המזמין להישמע להוראות שיועברו לו ולהגיע לנקודת האיסוף בזמן, במועד ובמיקום המדויק שנקבע לו. במידה והמזמין לא ינהג בהתאם לאמור בסעיף זה, לא תוכל כל תור להתחייב על העברת הכרטיס, למזמין לא יינתן החזר כספי בשל כך, ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל תור בגין ו/או בקשר לכך.
מרגע מסירת הכרטיסים לידי המזמין, הכרטיסים יהיה באחריותו הבלעדית, ולא ניתן יהיה להנפיק כרטיסים חדשים במקרה של אובדן או נזק לכרטיסים.
מוסכם כי כל תור רשאית לשנות את פרטי אספקת הכרטיסים שסוכמו בהזמנה בהתאם לשיקול דעתה וכי למזמין לא יהיו תביעות או טענות כלשהם כלפיה בקשר לכך. מובהר כי שינוים מסוג זה לא יהוו עילה לביטול ההזמנה.
 
צדדים שלישיים:
האחריות על מארגני האירועים בכל מקרה של שינוי, ביטול, דחייה או הפסקה מכל סיבה שהיא, והמדיניות שתחול היא זו של מארגני האירוע, ולמזמין אין ולא תהיינה טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכל תור בגין ו/או בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ע"פ בקשתו של המזמין, כל תור תנצל את ניסיונה וקשריה המקצועיים על מנת לפעול באופן סביר אצל מארגני האירוע ו/או ספקיה לטובת המזמין וזאת ללא שתוטל עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ומבלי שלמזמין תהיה כל טענה דרישה ו/או תביעה כנגד כל תור בקשר לכך.
מועדי האירועים עשויים להשתנות גם בהתראה קצרה, וכי האחריות להתעדכן במועד האירועים מוטלת עליו בלבד, הן בארץ והן בחו"ל. כל תור עושה מאמץ תמידי להתעדכן בפרטי האירועים ולהעבירם למזמין, אולם אינה מתחייבת לעשות כן ולא תחול עליה כל אחריות בגלל שינויים במועדי האירועים.
כל תור משמשת סוכן מתווך בלבד בחלק מהאירועים, המוצרים והשירותים המסופקים באמצעותה. במקרה בו המזמין לא יצליח להגיע לאירוע מכל סיבה שהיא ו/או בכל מקרה של שינוי, ביטול, דחייה או הפסקה של האירוע בשל סיבות שאינן קשורות לחברה לרבות ומבלי לגרוע: מזג אוויר, שביתות, החלטת הרשויות ו/או הגופים המארגנים וכדומה, אין ולא תהיינה למזמין טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכל תור בגין ו/או בקשר לכך. כל תור לא תהיה אחראית לשום פעולה או העדר פעולה, שינוי, ביטול, דחייה וכן נזק הנגרם על ידי צדדים שלישיים

כרטיסי מנוי לאירוע : 
במקרים בהם סופק ללקוח כרטיס מנוי מתחייב הלקוח לנהוג בהתאם להנחיות אשר סופקו לו בצמוד לכרטיס המנוי. בכל מקרה ישמור הלקוח את כרטיס המנוי וידאג להחזירו בהתאם להנחיות או לכל תור .המזמין יהיה אחראי לנהוג בהתאם לכללים ההוראות וההנחיות של הרשויות המקומיות ומארגני האירוע. כל תור לא תהיה אחראית במידה והמזמין או מי מטעמו לא יוכלו להכנס או יסולקו מהאירוע בשל התנהגותם .
אם כל תור  תספק ללקוח (במקרים נדירים וחריגים) כרטיס פחות טוב מהמובטח, הלקוח יפוצה בהתאם לפער בין מחירי הכרטיסים כפי שהופיעו באתר סמוך למועד הרכישה. במידה סופק כרטיס יקר יותר לא יחויב הלקוח בעלות השדרוג אנו שומרים  לעצמנו את הזכות לשדרג לכם הכרטיס
 
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט : פתח תקווה.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15/10/2015 ניתן לשינוי בכל עת.
למידע ומבצעים:
שם:
אימייל:
חדשות
גמר הגביע האנגלי בלונדון 25/05/2017 25-28.5 חבילה למשחק הכוללת טיסות,לינה וכרטיסים פרטים נוספים >> חדש בכל תור THE BIG SIX חבילת אטרקציות משגעת לכל המשפחה ! פרטים נוספים >> הארי פוטר ביקור באולפני WARNER BROTHERS
מאחורי הקלעים של סרטי הארי פוטר פרטים נוספים >> דירות אחרונות לקיץ ! הקדימו להזמין לפני שכל הדירות תתמלאנה ולא ישאר מקום פרטים נוספים >> הסעה מלונדון לקארדיף וחזרה -3.6.17 - גמר ליגת האלופות 2017 03/06/2017 נוסעים לגמר ליגת האלופות ? דברו איתנו . פרטים נוספים >>
מספרים עלינו
מיקי גאוולי ממליץ : חזרתי מחבילת כדורגל ל2 חצאי גמר גביע האנגלי.אני יודע שנידנדתי והצקתי וחששתי אבל הכל היה מושלם-הטיסות,המלון והכרטיסים למשחקים במיוחד.תודה רבה על הכל. יוסי פלדמן ממליץ : חזרתי עכשיו משלישיית משחקים של מנצ'סטר-אנדרלכט ושני חצאי הגמר בוומבלי. מקומות מעולים בכל המשחקים,חויה מטריפה שנזכור לעוד שנים רבות.ממליץ בחום לכל חבריי. ירון פרידמן ממליץ : 25/04/2017 הבוקר חזרתי מחבילה מדהימה שלכם בלונדון-הדירות היו מדהימות,הכרטיסים למשחקים היו נפלאים-חגגנו עם צ'לסי שעלו לגמר הגביע.מעכשיו אנחנו רק איתכם בחבילות הכדורגל בחו"ל.המון תודה ! אייל דגן ממליץ : 25/04/2017 הייתי בחצי גמר ארסנל-מנצ'סטר סיטי בוומבלי . היה מדהים ונהדר-אחלה מקום ואחלה אוירה. תודה רבה . שחר כהן ממליץ : 23/04/2017 גבי היקר,רצינו להודות לך על השירות שנתת לנו,כרטיסים למשחק ליגת האלופות של ברצלונה. הכרטיסים חיכו לנו במלון והיו במיקום הכי טוב שיכלנו לקבל בקטגוריה . אני בטוח שנהיה בקשר גם בהמשך. אברהם צפריר ממליץ: 09/04/2017 היי גבי,היינו אתמול בדרבי של מדריד 8.4.2017 ,המקומות היו מעולים תודה על הכל וחג שמח. רוני עציון ממליץ : הייתי במשחק ליברפול-טוטנהאם בשבת האחרונה 11.2.17 - היה מושלם ! תודה ! אני כבר מתכנן את הנסיעה הבאה איתכם ! מנחם ממליץ : לראובן גבי וכל צוות כל תור, חזרנו ביום חמישי מלונדון ורצינו להגיד תודה, היינו במשחק של ארסנל נגד ווטפורד ומאד נהננו מהכרטיסים, כמו כן היינו במשחק של מנצסטר סיטי נגד ווסטאהם והייתה חוויה יוצאת מהכלל. תודה רבה ! דן רייזנר ממליץ : הי ראובן, רציתי להודות לך שוב על כרטיסים מצוינים למשחק של צ'לסי-האל,הייתה ליונתן ולי חוויה בלתי נשכחת.
וכמובן שמחתי להכיר !נתראה בנסיעה הבאה !
רותם רוזנברג ממליץ : היי גבי,תודה רבה על הטיפול המהיר והמקצועי.אספנו ללא בעיות את הכרטיסים מהקופה וישבנו במיקום מצוין.
האירוח במועדון ה-Centenary היה ברמה גבוהה,זכינו לחוויה פשוט נהדרת(כמובן גם בזכות ארבעת השערים שצ׳לסי כבשה).
אשמח להמליץ עליך לכל חבריי אוהדי הכדורגל.
דורון פאר - קבוצת שוקן - הארץ - ממליץ : חברים-מצד אחד:מלון נפלא,הכול דפק כמו שצריך: ההסעות,הכרטיסים,המיקום באצטדיונים היה סבבה.
מצד שני:מאז שאני נוסע דרככם אני רואה רק הפסדים ותיקו . אז מה יהיה?
בכל מקרה תודה ממני , מאבי ומכל אנשי רשת שוקן
ברק בן יעקב ממליץ : גבי שלום - היינו במשחק מנצ'סטר סיטי-טוטנהאם. תודה ענקית על הכל. אתה באמת מומחה ! נהננו מאד,נמליץ לאחרים ובטוח נטוס שוב . דוד שקוף ממליץ : היי גבי.ברצוני לשבח את השרות שלכם.הכל דפק כמו שעון.רכשתי כרטיסים לצ'לסי בורנמות' מקומות מצויינים,כרטיסים למאדאם טוסו שקיצרו לי את התור,כרטיסים לתחתית ושאטל למלון וחזה. בקיצור היה כייף גדול. תודה רבה ! צחי נעים ממליץ : Gavy, Limor,Wanted to thank you for your professional organization of our new year UK football trip.
It was really perfect (as usual….) and everything worked great: pickups, tickets, hotels etc.
! All the best and see you next time
אושרי זהר ממליץ : 03/01/2017 היי לימור-הייתה נסיעה נהדרת..אחלה מקומות במשחקים ..בדגש על צלסי כמובן.המלון מעולה...
נהניתי ומקווה שוב לנסוע איתכם לחבילות ספורט-אושרי זהר וכל המשפחה
נעם דרמן ממליץ : לא שאני אוהב לפרגן אבל אתם מספר 1 בארץ ללא ספק ! יניב איתן ממליץ : הי גבי חזרנו מהמשחק ברצלונה-מנצ'סטר סיטי ואני רק רוצה למסור לך ולצוות המשרד המון תודה !!
המקומות היו מצוינים.אין לי ספק היכן ארכוש כרטיסים למשחקים הבאים...
סרג'יו רסקין: 22/10/2016 חזרנו עכשיו משבוע מדהים בלונדון,הטיסות,האטרקציות,המלון והכרטיס השבועי לתחבורה בלונדון שניצלנו היטב.
כל-תור ללא ספק,"שירות ללא תחרות".
שקד שלהב 22/10/2016 תודה על הכל,הכרטיסים בקלאב לבל של ארסנל ועל המקומות המצויינים למלך האריות. יעל שימחי 22/10/2016 היינו במשחק צ'לסי-לסטר ב15.10,רצינו להדות לכם על הכרטיסים,על החוויה המיוחדת בבופה,שוה כל שקל.
תודה רבה יעל.
רמי 20/10/2016 הכרטיסים והאירוח בליברפול-יונייטד היו מדהימים ,תודה על הכל. שגיא דינר: 20/10/2016 בוקר טוב גבי,תודה רבה על הכרטיסים במשחק של ברצלונה אתמול,היו במקומות נהדרים,תודה רבה על כל העזרה,נהיה בקשר בנסיעה הבעה. רון בן-צור 20/10/2016 היי גבי ,תודה רבה על המקומות הטובים במשחק של ברצלונה אתמול. חגית סויסה לכל תור תודה,חזרנו אתמול מלונדון.הדירות הם באמת פתרון מצוין למשפחה,גם האטרקציות וההצגות שמכרתם לנו חסכו לנו הרבה זמן וכסף,נמליץ בחום לכל חברנו אורית חן ממליצה : גבי בוקר טוב,רציתי רק להגיד תודה רבה !
היה טיול מדהים , ההסעה להארי פוטר הגיעה בזמן . התורים לא היו ארוכים.
בקיצור תודה רבה על השירות !!! שנה טובה !
צביקה פישר ממליץ: 29/07/2016 אני מתקשר מלונדון,היינו אתמול בהצגה אלאדין,מופע מדהים ומרהיב,הבנות שלי בהיי.
תודה על הכל!
תומר הרשקוביץ' ממליץ : רציתי להודות לך בשמי ובשם אבא שלי פעם שלישית והיה מעולה אז תודה רבה .המלון היה מצוין הכרטיסים היו חמש שורות מעל הכיסא של פרגוסון, היה חוויה איכותית וכיפית . גפן אמסילי: 21/09/2016 היינו אתמול במשחק ריאל מדריד-ויאריאל אני ואבא שלי,כרטיסים במקומות מדהימים!תודה רבה על חוויה מטורפת. אשר תורג'מן ממליץ : ראובן וגבי היקרים -שוב פעם כותב כדי להודות לכם על השרות האמין. על הכרטיס שחיכה לי במלון יום לפני הגעתי,על המיקום המצוין באמצע האצטדיון בדרבי באולד טראפורד.
בתור לקוח שלכם כ10 שנים אני יכול להבטיח לכם אותי לעוד 10 שנים לפחות. להתראות במשחק הגדול הבא !
עופר כהן ממליץ : הי גבי.תודה על הכל.היה נפלא כולל הרכבות שעזרת לי לבחור,שלא לדבר על המשחק הנפלא עם 3:1 בייתי קלאסי לסיטי,אצטדיון בהחלט מדהים ששווה את הנסיעה,מושבים נהדרים וחוויה בלתי נשכחת במחיר הוגן ושרות מכל הלב.כמובן שאמשיך ואמליץ על שרותכם לסוכני הנסיעות איתם אני נפגש ירום ממליץ : 07/08/2016 היה משחק מדהים - מנצ'סטר יונייטד-לסטר - ישבנו על קו האמצע והילד נהנה ביותר. תודה ! נדבר בהמשך כבר יש לי משחק אחר בקנה... מנשה דיקמן ממליץ: ראובן תודה . הדירות היו מצויינות והתאימו בדיוק לכל צרכינו ! עו"ד חנוך עדי זהב כותב : שלום גבי!הרשה לי להודות לך על הביצוע המדוייק והמסור של הזמנתי ללונדון.כל הכרטיסים למשחקי הכדורגל ולמחזמר היו במקומות מצויינים.ההסעות ויתר הוואוצ'רים היו מוצלחים ובמיוחד נהיננו מהדירה וממיקומה
הנוח.תבוא על הברכה וכמובן שאמשיך להשתמש בשירותיך הטובים ואמליץ
פלורית ממליצה: 18/06/2016 היי גבי,הרגע חזרתי מלונדון מההופעה של קולדפליי.היה מדהים,שווה כל שקל תודה על הכל. יעקב חכם ממליץ הייתי דרככם בגמר הגביע האנגלי ב 21.5.16 מנצ'סטר יונייטד-קריסטל פאלאס. 30 שנה אני נוסע למשחקי כדורגל ובחיים לא היה לי מקום טוב ככ כמו בגמר הזה. זה היה שווה כל שקל .אני מעכשיו רק עם כל-תור נוסע . אסי מצר ממליץ : 24/04/2016 manchester united-everton 23/4/16
Indeed, unbelievable, absolutely crazy atmosphere created by both fan bases.
.Our seats were great and the martial goal was right on our side.
Thanks again for the tickets and your top notch service
שי קייקוב ממליץ : ראובן - תודה על הכרטיסים המצויינים לסופר קלאסיקו . זה מאד מרגיע שכבר ביום חמישי הכרטיסים חיכו לי במלון במיוחד שראיתי מסביבי עשרות ישראלי מתרוצצים ומחפשים את הכרטיסים שהבטיחו להם חברות אחרות - עד שעה לפני השריקה. משפחת דביר ממליצה : גבי תודה על הכל - גם משחק הכדורגל של טוטנהאם היה נהדר,הנסיעה להארי פוטר והמחזמר מלך האריות היו בהחלט שווים כל שקל. תודה על הכל ! אייל חגאי ממליץ : תודה גדולה לכל תור - ההסעות היו בזמן,ההצגות והאטרקציות היו בול מה שחיפשנו ובפחות כסף מבלונדון. ממש הופתענו לטובה. דגנית זימרן ממליצה : רק רציתי להודות על ההסעות המצוינות מלונדון לסאות'המפטון ובחזרה - הנהגים הגיעו בזמן והיו אדיבים,הרכבים היו נקיים ומרווחים והכל דפק כמו שעון .
מאד נהננו מהאטרציה BEEFEATER והיא מומלצת למשפחות מאד .
יקי ראובן ממליץ : המקומות לברצלונה היו 10 - ממש על קו האמצע. תודה מקרב לב על השירות שאף פעם לא מאכזב ! רפי כהן ממליץ : גבי-תודה על הכרטיסים המעולים לקלאסיקו בברצלונה . הכרטיסים חיכו כמו שהובטח. אין ספק - עם כל-תור נוסעים בראש שקט ! דודי אילת ממליץ : HI Reuven ,
Just wanted to say thank you for every thing .
The seats were great for Real Madrid and so was the service
I received from you .
אבי פרחי ממליץ : כרגיל,הכל דפק כמו שעון - 3 משחקים מעולים עם מקומות נהדרים,חדר נהדר במלון ומקומות מצויינים ברכבת. מושלם ! נתראה בקרוב . ירון וולפה ממליץ : לכל תור- תודה על החוויה המדהימה - המקומות בריאל מדריד היו מדהימים. הבן שלי לא ישכח את זה לעולם. אמליץ בחום ! רוני צור ממליץ : נסעתי כבר מספר פעמים עם כל תור לנסיעות ספורט.
אין לי מילים לתאר את השרות האדיב והיעיל של גבי וראובן
ממליץ בחום !!!
עדי בורשטיין ממליץ : גבי - תודה על 2 משחקים מעולים במדריד : המקומות היו מצויינים,המלון היה מוקם היטב. תודה על הכל ! תומס וייס ממליץ : גבי-תודה על הכל. 5 משחקים בשבוע ,מלונות מעולים - אתחיל לעשות מזה מנהג קבוע. דני אבירם ממליץ : גבי - כל מה שהבטחת היה מדויק אחד לאחד - החל מכרטיסי הכדורגל,בתי המלון,כרטיסי הרכבת וההסעה מהשדה. יצא מושלם ונתראה בקרוב. אסף הורניק ממליץ : ‎נסענו כל המשפחה לטיול באנגליה ובאופן די מקרי נתקלתי בכל תור.
רכשנו מכל תור דירה בלונדון,הסעה משדה התעופה לדירה,כרטיס לתחבורה הציבורית וכן כרטיסים למשחק של צלסי.
השירות שקיבלתי בכל תור היה מעולה. מקצוענים של ממש !
דיויד פולק ממליץ : קניתי כבר בעבר כרטיסים למשחקי כדורגל בחו"ל באמצעות כל-תור.הפעם רכשתי כרטיסים למשחק בין ברצלונה לבאיירן מינכן.
המקומות היו מעולים,השירות נפלא - הכל חיכה כפי שהובטח ! תודה רבה ולהתראות הנסיעות הבאות !
שי בן שחר ממליץ : כבר 15 שנים אני מוציא קבוצות למשחקי כדורגל באנגליה ובאירופה.אנחנו לנים בדרך כלל בדירות של "כל-תור" ורוכשים את כרטיסים המשחקים דרכם . השירות של "כל-תור" הכי טוב שקיבלתי ונמשיך לנסוע במתכונות דומות כל שנה ! אבנר אפרים ממליץ : גבי היקר - כבר 20 שנה שאני נוסע אתכם ולא התאכזבתי אף פעם. בשאיפה לעוד 20 שנים של כדורגל ומלונות איכותיים.תודה רבה על הכל. בועז לביא ממליץ : 02/10/2015 אתמול היינו במחזמר "ממפיס" בלונדון.חששתי מאד.חשבתי שאני הולך לסבול אחרי יום ארוך ומפרך של קניות. נהניתי מאד,מומלץ בענק,פשוט פצצה ! הכל בהמלצת כל-תור. תודה רבה. משפחת הרשושנים ממליצה : כבר פעם שניה שאנחנו שוהים בדירות בלונדון. זה הפתרון הכי טוב למשפחות. נהנינו מכל רגע ולהתראות בנסיעות הבאות ! אלמוג נמשיץ ממליץ : חזרתי מעוד נסיעה מוצלחת למנצ'סטר וכרגיל יצאתם גדולים . ללא ספק המקומות הכי טובים במגרש. כל מה שהבטחתם קיימתם. להתראות בנסיעה הבאה ! שירלי יאלוס אני מתקשרת במיוחד מלונדון להודות לכם באופן אישי על ההצגה המדהימה ממפיס שראיתי אתמול בלילה - גם מקומות מדהימים וגם הצגה מעולה. תודה על הכל ! אורן בורנשטיין גבי-תודה על הכל : הדירה,ההצגות,הכדורגל וההסעות - הכל דפק כמו הביג בן . להתראות בנסיעה הבאה . חוה בוחבוט הטיול המשפחתי שלנו היה מושלם - הדירה היתה מרוהטת בטוב טעם ומאובזרת מה שחסך לנו הרבה כסף, המחזמר עליו המלצתם WICKED היה מקסים והילדים נהנו מאד ממוזיאון השעווה. אין לי ספק שנתראה שוב בלונדון . ספי דארויש ראובן היקר - תודה על הכל - הדירה היתה מצוינת,ההצגות נהדרות,הנסיעה להארי פוטר היתה מושלמת. ג'קי מזן גבי-תודה על הכל! יצא מושלם ! גם הדירה על הכיפאק והמקומות בסיטי וטוטנהאם היו מדהימים . נתראה בנסיעה הבאה. יעקב בורשטיין אני לא אשכח את הרגע שהגעתי למנצ'סטר והבנתי ששכחתי את הכרטיסים במלון בלונדון. טלפון אחד לגבי ותוך 5 דקות חיכו לי כרטיסים חלופיים בקופת ה VIP במנצ'סטר . הצלת לנו את הטיול והעובדה שהמשחק הסתיים בתוצאה 4:3 למנצ'סטר בכלל עשה לנו את היום. ניפגש בחג המולד הבא ! דודי רזניק לצוות כל תור היקר שלום - הייתי עשרות פעמים באולד טראפולד אבל המקומות שנתתם לי במנצ'סטר סוויט היו המקומות הכי טובים שבהם ישיבתי אי פעם.
המון תודה ולהתראות בנסיעה הקרובה .
דב קרמר לצוות כל תור - הכל היה מושלם ,החל מהמלון,ההצגות וכמובן משחקי הכדורגל. אני אמליץ בחום. יהודה זלצמן : אצלי אמינות זה מעל הכל וכבר נסעתי עם לא מעט מתחרים שלכם ואתה היחידים שעמדו מאחורי המילים שלהם וכל מה שהבטחתם קיימתם ובענק !
תודה רבה.
איציק שטרית מספר : ראובן שלום,מאד נהנינו בחופשה בלונדון,הדירה והתנאים בה התאימו לנו מאד,מיקום הדירה כפי שהבטחת.כרטיסי המשחק היו במקומות טובים מאד..
תודה רבה ,בשנה הבאה בע"ה נשתמש שוב בשרותיך.
אסף הררי ממליץ : בוקר טוב ראובן,אבא ואני רוצים להודות לך מקרב לב על החוויה המדהימה שהייתה לנו.הכל הלך חלק. הכרטיסים היו במקומות מעולים. המלונות היו טובים מאוד ונהנינו מאוד משני המשחקים.תודה רבה! חן דאלאווי ממליץ : 08/02/2016 חזרתי עכשיו מהמשחק צ'לסי-מנצ'סטר יונייטד- תודה רבה על השידרוג ל vip - היה חלומי! אבי אפריים ממליץ : הייתי בגמר הגביע האנגלי ב 21.5.2016 - למרות שידעתי שתתן לי כרטיסים במקום טוב,לא ציפיתי שזה יהיה הכי טוב במגרש. הפתעה מדהימה. תודה רבה, אבי . יחיאל רוזנברג ממליץ : לכל תור-תודה. הדירה,ההסעות וכמובן משחקי הכדורגל היו מדהימים. אני כבר מתכנן את הנסיעה הבאה.
בניית אתרי אינטרנט  |  קידום אתרים  |  בנייה וקידום אתרים